ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιασθεί με στόχο να  προσφέρει στους φοιτητές του γνώσεις θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της χώρας μας, μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου αναγνωρισμένο ως «Integrated Masters» , Επιπέδου 7 σε κύκλο μαθημάτων πέντε ετών. Οι φοιτητές μέσω μαθημάτων επιλογής μπορούν να εμβαθύνουν στις μεθόδους γεωργικής μηχανικής που είναι πιο κατάλληλες για πεδινές εκτάσεις όπως π.χ. ο Θεσσαλικός κάμπος, όπου η κίνηση και χρήση μεγάλων γεωργικών μηχανημάτων είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.  Σε νησιά, όπου η διαθεσιμότητα νερού…

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό θα προσφέρουν επάρκεια γνώσεων που θα επιτρέψει οι απόφοιτοι του Τμήματος είτε ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες, είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού και τη στήριξή της μέσω της χρήσης των κατάλληλων προηγμένων τεχνολογιών και μηχανημάτων παραγωγής, ως συνάρτηση του τόπου και των ιδιομορφιών της καλλιέργειας.