Εικόνα Αμφιθέατρο

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 22 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (15/07/2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 822ης / 12.07.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.)…

Περισσότερα
Εικόνα Αμφιθέατρο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 22 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδ. έτος 2022 – 2023 στο Παν/μιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (15/07/2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 822ης / 12.07.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.)…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (επαναπροκήρυξη)

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 2/4-2-2022, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 13/12-11-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Ενημέρωση σχετικά με την επιλογή Διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΔ 407/80 για το τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Σας γνωρίζουμε ότι η επιλογή διδασκόντων για το τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής σύμφωνα με τις διατάξεις 407/80 έχει πραγματοποιηθεί. Για τα μαθήματα «Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Προγραμματισμού» και «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών»  δεν έχουν επιλεγεί διδάσκοντες σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, διότι τα μαθήματα αυτά έχουν ανατεθεί σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 13/11-11-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών , με γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020) ΑΔΑ: 6ΨΑΠ469Β7Θ-16Φ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: …

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ του τμήματος

Πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» (ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ14284), για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, την Παρασκευή 24-07-2020 και…

Περισσότερα