Διδακτορικές Σπουδές

Σύντομη περιγραφή Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής   England Flag

[σύμφωνα με το  ΦΕΚ 993/4.3.2022, τεύχος Β΄ Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής]

Ι. Υποβολή υποψηφιότητας

Το Τμήμα Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  (ΔΔ) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΙΙ. Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση που αναφέρει το επιστημονικό πεδίο και το μέλος ΔΕΠ που θα επιβλέψει την Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ)  (σύμφωνα με επισυναπτόμενη  φόρμα: Αίτηση ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV).
  3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια σπουδών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.
  4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονικής δημοσίευσης ή ευρεσιτεχνίας), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον.
  5. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες (σύμφωνα με το πρότυπο)
  6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση της Αγγλικής )
  7. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
  8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, 30200 Νέα Κτιρία – Μεσολόγγι, Ελλάδα. Τηλ.: + 30 26310 58413, e-mail: