Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής


1ο Εξάμηνο


BAE_100  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

BAE_110 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

BAE_120 ΦΥΣΙΚΗ Ι

BAE_130 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

BAE_150 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΕ_160 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΦΥΤΩΝ


2ο Εξάμηνο


BAE_200 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

BAE_220 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

BAE_230 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

BAE_240 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

BAE_250 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ


3ο Εξάμηνο


BAE_300 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

BAE_310 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ Η/Υ

BAE_320 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

BAE_330 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

BAE_350 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΕ_360 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ


4ο Εξάμηνο


BAE_400 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

BAE_410 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

BAE_420 Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ

BAE_440 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

BAE_450 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

BAE_460 ΓΕΝΕΤΙΚΗ


5ο Εξάμηνο


BAE_500 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

BAE_510 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

BAE_520 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

BAE_530 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

BAE_540 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

BAE_550 ΦΥΣΙΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ


6ο Εξάμηνο


BAE_600 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

BAE_610 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

BAE_620 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

BAE_630 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

BAE_640 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

BAE_650 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙA


7ο Εξάμηνο


BAE_700 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

BAE_710 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ

BAE_720 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

BAE_730 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου

BAE_701 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_702 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ BIOMHXANIEΣ

BAE_703 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

BAE_704 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_705 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

BAE_706 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΜΟΝΑ∆ΩΝ

BAE_707 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΡΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

BAE_708 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΕ_140 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


8ο Εξάμηνο


ΒΑΕ_800 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BAE_810 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_820 ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΑΕ_830 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου

BAE_801 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

BAE_802 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_803 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

BAE_804 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_805 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

BAE_806 ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

BAE_807 ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ

BAE_808 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

BAE_809 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

BAE_811 ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ – ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_1001 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


9ο Εξάμηνο


BAE_910 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BAE_920 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΕ_930 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαθήματα Επιλογής 9ου Εξαμήνου

BAE_901 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

BAE_902 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

BAE_903 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BAE_904 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

BAE_905 Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

BAE_906 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

BAE_907 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

BAE_908 ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

BAE_909 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΑΕ_911 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


10ο Εξάμηνο


BAE_1010  Διπλωματική Εργασία Ι

BAE_1020 Διπλωματική Εργασία ΙΙ

BAE_1030 Διπλωματική Εργασία ΙΙ

BAE_1040 Διπλωματική Εργασία ΙV

BAE_1050 Διπλωματική Εργασία V

BAE_1060 Διπλωματική Εργασία VΙ