Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής


1ο Εξάμηνο2ο Εξάμηνο3ο Εξάμηνο4ο Εξάμηνο5ο Εξάμηνο


 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
 • ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ

6ο Εξάμηνο


 • ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

7ο Εξάμηνο


 • ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου


 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΜΟΝΑ∆ΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΡΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8ο Εξάμηνο


 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου


 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ- ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

9ο Εξάμηνο


 • ΧΑΡΤΟΓΡ/ΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μαθήματα Επιλογής 9ου Εξαμήνου


 • ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
 • ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

10ο Εξάμηνο


 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ