Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Άρθρο 2, παρ. 1 τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 –2023


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


 Το παρόν πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) ισχύει για τους φοιτητές του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2019-20 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4610/07-05-2019 (Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ).

Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του παλαιού Προγράμματος Σπουδών δεν μπορούν να επιλέξουν το ίδιο μάθημα επιλογής ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του εβδόμου εξαμήνου του νέου Προγράμματος Σπουδών


biogren_prog_spoudon_2022_2023_

Τεκμηρίωση αλλαγών που έγιναν από το 2019 έως το 2022


Το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ιδρύθηκε το έτος 2019 και έχει φοιτητές μέχρι και το τέταρτο έτος. Δεν υπάρχουν φοιτητές που να παρακολουθούν το πέμπτο έτος.

Η προσωρινή συνέλευση έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του προγράμματος υποστηριζόμενη από δεδομένα του διεθνούς χώρου (συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κρίσεων σε θέματα υγείας, ενέργειας και επάρκειας τροφής και στην επιτακτική ανάγκη για αύξηση των δυνατοτήτων απομακρυσμένης παρακολούθησης της γεωργικής παραγωγής).

Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2022

Α. Εισαγωγή τριών νέων υποχρεωτικών μαθημάτων

1) ΒΑΕ_830 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

2) ΒΑΕ_800 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η βιοτεχνολογία διευρύνεται συνεχώς και γνώσεις σ΄ αυτό το  πεδίο είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα γεωργικής μηχανικής

3) ΒΑΕ_930 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα ασφάλειας στη σύγχρονη γεωργική μηχανική αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και οι γεωπόνοι του κλάδου αυτού πρέπει να εφοδιαστούν με τις σχετικές γνώσεις. Επίσης εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να απασχοληθούν επαγγελματικά ως τεχνικοί ασφαλείας

Β. Εισαγωγή δύο νέων μαθημάτων επιλογής

BAE_812 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η αξιοποίηση και διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων είναι σημαντικό στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, της καθετοποίησης της παραγωγής και της μείωσης της ρύπανσης.

ΒΑΕ 911 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η ανάπτυξη της πληροφορικής δίνει δυνατότητες για διεύρυνση των γνώσεων μέσω προσομοιώσεων και αυτό το μάθημα στηρίζεται σ΄αυτό

Επιπλέον το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης μεταφέρεται από το 9ο εξάμηνο (χειμερινό) στο 8ο εξάμηνο (εαρινό), ως μάθημα  ΒΑΕ_1001, για να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να την εκπονήσουν το καλοκαίρι

Γ. Μεταφορές μαθημάτων

Το μάθημα BAE_830 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ μεταφέρεται στο 7ο εξάμηνο ως ΒΑΕ 740. Έτσι δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής άλλου σημαντικού υποχρεωτικού μαθήματος στη θέση του στο ΒΑΕ_860 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

BAE_900 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ μεταφέρεται ως μάθημα επιλογής 909 για να μπει στη θέση του το μάθημα της Ασφάλειας Διεργασιών και Υγιεινής στην Εργασία (ΒΑΕ_930)

Δ. Διαγραφές μαθημάτων

Διαγράφεται το μάθημα BAE_720 ΘΕΡΜΙΚΕΣ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ γιατί η ύλη του καλύπτεται από αυτήν της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (BAE_610).

BAE_840 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος έχει καλυφθεί από προηγούμενα μαθήματα που ανήκουν στο πεδίο της βιολογίας

Ε. Αλλαγές μικρής έκτασης

Από το 2019 έως σήμερα γίνεται μια συστηματική ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά, φροντιστήρια μαθημάτων αντικαθίστανται βαθμιαία από εργαστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Αντικατάσταση φροντιστηριακών ασκήσεων από εργαστήρια γίνεται στα παρακάτω μαθήματα:

  • (α) BAE_550 ΦΥΣΙΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ,
  • (β) BAE_640 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
  • (γ) BAE_700 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ και
  • (δ) BAE_710 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ

Επιπλέον το μάθημα επιλογής ΒΑΕ 709 παίρνει τον τίτλο ΒΑΕ 140 (που είχε ως υποχρεωτικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20) έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές που το διδάχτηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε αυτό το 2019-20 δεν θα το επιλέξουν ξανά.