Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Άρθρο 2, παρ. 1 τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 –2024


Μεταβατικές Διατάξεις


 Το αναθεωρημένο  Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24  που εγκρίθηκε, σύμφωνα με το υπ. αριθμ 16/09.06.2023 (ΘΕΜΑ 1ο) απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  και την 220/22.6.2023  Συνέλευση Συγκλήτου, ισχύει για τους φοιτητές του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2019-20 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4610/07-05-2019 (Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ).


Το Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 έχει υποστεί τις ακόλουθες αλλαγές:

(α) Κατάργηση του μαθήματος Διπλωματική εργασία ΒΑΕ1000

(β) Εισαγωγή των μαθημάτων ΒΑΕ 1010, Διπλωματική Εργασία Ι, ΒΑΕ 1020, Διπλωματική Εργασία ΙΙ, ΒΑΕ 1030, Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ, ΒΑΕ 1040, Διπλωματική Εργασία IV, ΒΑΕ 1050, Διπλωματική Εργασία V, ΒΑΕ 1060, Διπλωματική Εργασία VΙ.


BAE_2023-2024


Αλλαγές που έγιναν στο Πρόγραμμα Σπουδών από το 2019 έως το 2023


Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του παλαιού Προγράμματος Σπουδών δεν μπορούν να επιλέξουν το ίδιο μάθημα επιλογής ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του εβδόμου εξαμήνου του νέου Προγράμματος Σπουδών


Α. Εισαγωγή τριών νέων υποχρεωτικών μαθημάτων

1) ΒΑΕ_830 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

2) ΒΑΕ_800 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η βιοτεχνολογία διευρύνεται συνεχώς και γνώσεις σ΄ αυτό το  πεδίο είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα γεωργικής μηχανικής

3) ΒΑΕ_930 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα ασφάλειας στη σύγχρονη γεωργική μηχανική αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και οι γεωπόνοι του κλάδου αυτού πρέπει να εφοδιαστούν με τις σχετικές γνώσεις. Επίσης εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να απασχοληθούν επαγγελματικά ως τεχνικοί ασφαλείας


Β. Εισαγωγή δύο νέων μαθημάτων επιλογής

BAE_812 Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη του Εδάφους Η αξιοποίηση και διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων είναι σημαντικό στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, της καθετοποίησης της παραγωγής και της μείωσης της ρύπανσης.

ΒΑΕ 911 Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών Η ανάπτυξη της πληροφορικής δίνει δυνατότητες για διεύρυνση των γνώσεων μέσω προσομοιώσεων και αυτό το μάθημα στηρίζεται σ΄αυτό

Το  μάθημα της Πρακτικής Άσκησης μεταφέρεται από το 9ο εξάμηνο (χειμερινό) στο 8ο εξάμηνο (εαρινό), ως μάθημα  ΒΑΕ_1001, για να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να την εκπονήσουν το καλοκαίρι


Γ. Μεταφορές μαθημάτων

Το μάθημα BAE_830 Γεωργικά Κτίρια και Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις μεταφέρεται στο 7ο εξάμηνο ως ΒΑΕ 740. Έτσι δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής άλλου σημαντικού υποχρεωτικού μαθήματος στη θέση του στο ΒΑΕ_860 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

BAE_900 Χαρτογράφηση και Τεχνική Σύνταξης Εδαφολογικής Μελέτης  μεταφέρεται ως μάθημα επιλογής 909 για να μπει στη θέση του το μάθημα της Ασφάλειας Διεργασιών και Υγιεινής στην Εργασία (ΒΑΕ_930)


Δ. Διαγραφές μαθημάτων

Διαγράφεται το μάθημα BAE_720 Θερμικές – Ψυκτικές Μηχανές Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων γιατί η ύλη του καλύπτεται από αυτήν της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (BAE_610).

Διαγράφεται το μάθημα BAE_840 Μοριακή Βιολογία Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος έχει καλυφθεί από προηγούμενα μαθήματα που ανήκουν στο πεδίο της βιολογίας


Ε. Αλλαγές μικρής έκτασης

Από το 2019 έως σήμερα γίνεται μια συστηματική ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά, φροντιστήρια μαθημάτων αντικαθίστανται βαθμιαία από εργαστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Αντικατάσταση φροντιστηριακών ασκήσεων από εργαστήρια γίνεται στα παρακάτω μαθήματα:

  • (α) BAE_550 Φυσικής Εδάφους και Αρδεύσεις,
  • (β) BAE_640 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
  • (γ) BAE_700 Γονιμότητα Εδάφους – Λιπασματολογία και
  • (δ) BAE_710 Περιβαντολογική Υδραυλική – Υδρολογία – Ποιότητα Νερών

Επιπλέον το μάθημα επιλογής ΒΑΕ 709 παίρνει τον τίτλο ΒΑΕ 140 (που είχε ως υποχρεωτικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20) έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές που το διδάχτηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε αυτό το 2019-20 δεν θα το επιλέξουν ξανά.