Χαρακτηριστική Εικόνα Αρχικής

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019 -20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’).

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, ώστε να στηρίξουν την επαγγελματική τους προοπτική στον τομέα των Βιοσυστημάτων και της Αγροτικής Μηχανικής μέσω ενός ιδιαίτερα δυναμικού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών, το οποίο παρέχει την δυνατότητα προσωπικών επιλογών σε ένα σύγχρονο και ευρύ γνωστικό πεδίο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα μέσω ενός Φοιτητοκεντρικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του έχει θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιστήμης των Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στοχεύει στο:

  • Να προσφέρει στους αποφοίτους του άρτια επιστημονική γνώση στην Επιστήμη της Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και ακαδημαϊκές αρχές οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρό και τα εργαλεία δημιουργίας μίας επιτυχημένης προοπτικής σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Να τους εκπαιδεύσει στην αναζήτηση και δημιουργία νέας γνώσης μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα ως άτομα, ως επιστήμονες και ως κοινωνικές μονάδες.
  • Να τους διευρύνει τους ορίζοντες μέσω της παροχής μιας πληθώρας ευκαιριών για δημιουργική εργασία σε σταθερές συνθήκες με έμφαση μεταξύ άλλων στις νέες τεχνολογίες και στην Βιολογική και Αειφορική Γεωργία.
  • Να καλλιεργήσει στους αποφοίτους του το υπόβαθρο για την διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή.
  • Να εξοπλίσει τους αποφοίτους του με τα εργαλεία και τις μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και της γεωργικής παραγωγής, από τον πρωτογενή τομέα έως την τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση.
  • Να τους αναδείξει τη σημασία της εργασίας σε ομάδες και να τους εκπαιδεύσει σε μεθόδους οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και παραγωγικές διεπιστημονικές ή μη συνεργασίες που βασίζονται σε ισότιμες και ειλικρινείς βάσεις και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών τους.
  • Να τους καλλιεργήσει το όραμα μιας παραγωγικής συμβολής στην κοινωνία και να τους ενθαρρύνει στην αποφασιστικότητα στη λήψη πρωτοβουλιών στην ανάληψη ευθυνών, στην προθυμία για συνειδητή λήψη δύσκολων αποφάσεων, και στη σκληρή δουλειά για την υλοποίησή τους.

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Το σημαντικό σημείο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το οποίο εγγυάται τη διαφορετικότητα και μοναδικότητά του είναι το ότι εξ αρχής δομείται και σχεδιάζεται όχι ως μια αυτόνομη οντότητα αλλά ως ένα λειτουργικό όργανο ενός εγγενώς διεπιστημονικού συστήματος όπου το περιβάλλον, οι άλλες μέθοδοι παραγωγής και το μέλλον των ερχόμενων γενεών δεν θα πλήττονται αλλά θα προφυλάσσονται.

Η Γεωργική Μηχανική που προσφέρεται από αυτό το Τμήμα βλέπει την παραγωγή να εξελίσσεται μέσα από την αναβάθμιση της βιοποικιλότητας, την οικονομία νερού, την αισθητική αναβάθμιση, την αξιοποίηση ζώων, εντόμων και φυτών για την ελαχιστοποίηση νόσων των φυτών, την κατανόηση και εφαρμογή της συσσωρευμένης γνώσης στην καταλληλόλητα εδαφών και μικροκλίματος για την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, στην αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας. Βασικό στοιχείο αποτελεί η παροχή γνώσης για την επιλογή καλλιέργειας και μορφής γεωργικής μηχανικής προσαρμοσμένης στην περιοχή και όχι η τροποποίηση της περιοχής έτσι ώστε να δεχτεί την ζητούμενη καλλιέργεια.

Σημαντικό στοιχείο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, αυτοματισμών, διασυνδεδεμένων συστημάτων και προηγμένων μεθόδων ανταλλαγής και επεξεργασίας πληροφορίας με στόχο την Ευφυή Γεωργία του Μέλλοντος